ကျောက်တူးဖော်ခွင့်လိုင်စင်များ လေ့လာရန်


ဤပုံကို အသုံးပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျောက်စိမ်းနှင့် အခြားကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ရေးလိုင်စင် ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီများကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များကို ရတနာနယ်မြေအလိုက်၊ လိုင်စင်ရထားသော ကုမ္ပဏီအလိုက်၊ လုပ်ကိုင်ခွင့် စတင်ရရှိသောရက်စွဲနှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်အလိုက် စစ်ထုတ်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဤပုံကို ကွန်ပြူတာ သို့မဟုတ် လပ်တော့ပ်ဖြင့် ကြည့်ရှုရန် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။


အချက်အလက်ရင်းမြစ်အား ရွေးချယ်ပါ


ဤပုံတွင် ပါဝင်သော စုစုပေါင်းလိုင်စင်အရေအတွက် -

လိုင်စင်မှ ခုအား ရွေးချယ်ထားသည်။


ပိုင်ဆိုင်မှု

ရတနာအမျိုးအစား

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးလိုင်စင်ပိုင် ကုမ္ပဏီအမည်

ပြန်စီမည် -   အက္ခရာစဉ်အလိုက် လိုင်စင်အရေအတွက်အလိုက်  

တူးဖော်ခွင့်ရသည့် နေရာ

ပြန်စီမည် -   အက္ခရာစဉ်အလိုက် လိုင်စင်အရေအတွက်အလိုက်  လိုင်စဉ်ရသည့် ရက်အလိုက်ရွေးမည်

စုမည် -   ရက် အပတ်

လိုင်စင်ရရှိသည့်ရက်စွဲ

လိုင်စင်ရရှိသည့်ရက်စွဲအလိုက် စစ်ထုတ်လိုပါက ပုံပေါ်တွင် ကလစ်နှိပ်ပြီး ရွေးချယ်ပါ။ သို့မဟုတ် အောက်ပါ ပြက္ခဒိန်များတွင် ရက်စွဲများကို ရွေးပါ။

မှ
အထိ

လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်စွဲ

လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် ရက်စွဲအလိုက် စစ်ထုတ်လိုပါက ပုံပေါ်တွင် ကလစ်နှိပ်ပြီး ရွေးချယ်ပါ။ သို့မဟုတ် အောက်ပါ ပြက္ခဒိန်များတွင် ရက်စွဲများကို ရွေးပါ။

မှ
ထိ


အပေါ်မှ စစ်ထုတ်ထားသော အချက်အလက်များအား
အောက်ပါဇယားတွင် ကြည့်မည်


မည်သည့်အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံထားသနည်း။

ဤပုံတွင် အသုံးပြုထားသော အချက်အလက်များကို ၂၀၁၃-၁၄၊ ၂၀၁၄-၁၅ နှင့် ၂၀၁၅-၁၆ EITI အစီခံစာများမှ ရှိပါသည်။ အသေးစိတ်လိုင်စင်အချက်အလက်များကို ထိုအစီရင်ခံစာများ၏ နောက်ဆက်တွဲ ၁၀ နှင့် ၁၁ တို့မှ ရရှိပါသည်။ သတိပြုရန်မှာ ၂၀၁၃-၁၄ တွင် အစီရင်ခံစာ၏ အချက်အလက် ရှေ့နောက်ညီညွတ် ရေးလေ့လာမှုတွင် ပါဝင်သော ကုမ္ပဏီများ၏ အသေးစိတ်လိုင်စင်အချက်အလက်များကိုသာ ဖော်ပြထားပါသည်။ ၂၀၁၄-၁၅ နှင့် ၂၀၁၅-၁၆ အတွက်တွင်မူ သက်တမ်းရှိသေးသော လိုင်စင်အားလုံး၏ အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။