ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ

 
ဤဝက်ဆိုဒ်တွင် အောက်ပါကိန်းဂဏန်းဖိုင်များအား အသုံးပြုထားပါသည်။ ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ တစ်စုချင်းစီအတွက် မူလပြုစုထုတ်ဝေသူ၏ မူရင်းဖိုင်များကို လည်း ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ရှေ့နောက်ညီညွတ်စေရန်၊ အသုံးပြုနိုင်မည့် ပုံစံမှန်ဖြစ်စေရန် ပြန်လည်စီစစ်မှုလိုအပ်သော ဖိုင်များအတွက် စီစစ်ထားပြီးဖိုင်များအပြင် မူရင်းဖိုင်များမှ စီစစ်ပြီးဖိုင်များ ထုတ်ယူနိုင်ရန် အသုံးပြုနိုင်သော automated script များကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ရှင်းလင်းပေးသော scripts များကို OpenRefine ပရောဂျက်များ၊ သို့မဟုတ် Python Jupyter Notebooks များအဖြစ် ရယူနိုင်ပါသည်။