ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ

 

ဤဝက်ဆိုဒ်တွင် အောက်ပါကိန်းဂဏန်းဖိုင်များအား အသုံးပြုထားပါသည်။ ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ တစ်စုချင်းစီအတွက် မူလပြုစုထုတ်ဝေသူ၏ မူရင်းဖိုင်များကို လည်း ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ရှေ့နောက်ညီညွတ်စေရန်၊ အသုံးပြုနိုင်မည့် ပုံစံမှန်ဖြစ်စေရန် ပြန်လည်စီစစ်မှုလိုအပ်သော ဖိုင်များအတွက် စီစစ်ထားပြီးဖိုင်များအပြင် မူရင်းဖိုင်များမှ စီစစ်ပြီးဖိုင်များ ထုတ်ယူနိုင်ရန် အသုံးပြုနိုင်သော automated script များကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ရှင်းလင်းပေးသော scripts များကို OpenRefine ပရောဂျက်များ၊ သို့မဟုတ် Python Jupyter Notebooks များအဖြစ် ရယူနိုင်ပါသည်။

 

 

၂၀၁၃-၁၄ EITI အစီရင်ခံစာအကျဉ်းချုပ်

ဤတွင် ၂၀၁၃-၁၄ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကျောက်စိမ်းနှင့်ကျောက်မျက်တူးဖော်လျက်ရှိသော ကုမ္မဏီများ၏ ဝင်ငွေ ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား ငွေပေးသွင်းမှု အမျိုးအစားအလိုက်၊ ကုမ္ပဏီနာမည်အလိုက် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။

 • မူရင်း ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ
 • Download
 • .xlsx
 

 

၂၀၁၃-၁၄ခုနှစ် EITI အစီရင်ခံစာ - ကျောက်စိမ်းနှင့် ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးလိုင်စင်များ

ဤဖိုင်သည် ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ စာရင်းများအရ ကုမ္ပဏီများသို့ချပေးထားပြီး သက်တမ်းမကုန်ဆုံးသေးသော ကျောက်စိမ်းနှင့် ကျောက်မျက် တူးဖော်ရေးလိုင်စင်များစာရင်း ဖြစ်ပါသည်။

 • မူရင်း ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ
 • Download
 • .xlsx
 • ရှင်းလင်းပြီး ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ
 • Download
 • Preview
 • .csv
 • အချက်အလက်များရှင်းလင်းဖို့ရန်အတွက် OpenRefine Script
 • Download
 • .tar.gz
 

 

၂၀၁၄-၁၅ခုနှစ် EITI အစီရင်ခံစာအကျဉ်းချုပ်

ဤတွင် ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကျောက်စိမ်းနှင့်ကျောက်မျက်တူးဖော်လျက်ရှိသော ကုမ္ပဏီများ၏ ဝင်ငွေ ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား ငွေပေးသွင်းမှု အမျိုးအစားအလိုက်နှင့် ကုမ္ပဏီနာမည်အလိုက် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။

 • မူရင်း ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ
 • Download
 • .xlsx
 

 

၂၀၁၄-၁၅ခုနှစ် EITI အစီရင်ခံစာ - ကျောက်စိမ်းနှင့် ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးလိုင်စင်များ

ဤဖိုင်သည် ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ စာရင်းများအရ ကုမ္ပဏီများသို့ ချပေးထားပြီး သက်တမ်းမကုန်ဆုံးသေးသော ကျောက်စိမ်းနှင့် ကျောက်မျက် တူးဖော်ရေးလိုင်စင်များစာရင်း ဖြစ်ပါသည်။

 • မူရင်း ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ
 • Download
 • .xlsx
 • ရှင်းလင်းပြီး ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ
 • Download
 • Preview
 • .csv
 • ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ ရှင်းလင်းနိုင်ရန်
 • Download
 • .tar.gz
 

 

၂၀၁၄-၁၅ခုနှစ် EITI အစီရင်ခံစာ - ကျောက်စိမ်းနှင့်ကျောက်မျက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များညီညွတ်အောင် ညှိနှိုင်းမှု စာမျက်နှာများ

ဤသည် ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျောက်စိမ်းနှင့်ကျောက်မျက်တူးဖော်လျက်ရှိသော ကုမ္ပဏီများ၏ ညီညွတ်အောင် ညှိနှိုင်းထားသည့် ဝင်ငွေအချက်အလက်စာရင်းဖြစ်ပါသည်။

 • မူရင်း ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ
 • Download
 • .xlsx
 • ရှင်းလင်းပြီး ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ
 • Download
 • Preview
 • .csv
 • ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ ရှင်းလင်းနိုင်ရန် Python Jupyter Notebook
 • Download
 • .ipynb
 

 

၂၀၁၅-၁၆ခုနှစ် EITI အစီရင်ခံစာအကျဉ်းချုပ်

ဤတွင် ၂၀၁၅-၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကျောက်စိမ်းနှင့်ကျောက်မျက်တူးဖော်လျက်ရှိသော ကုမ္ပဏီများ၏ ဝင်ငွေ ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား ငွေပေးသွင်းမှု အမျိုးအစားအလိုက်၊ ကုမ္ပဏီနာမည်အလိုက် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။

 • မူရင်း ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ
 • Download
 • .xlsx
 

 

၂၀၁၅-၁၆ခုနှစ် EITI အစီရင်ခံစာ - ကျောက်စိမ်းနှင့်ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးလိုင်စင်များ

ဤဖိုင်သည် ၂၀၁၅-၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ စာရင်းများအရ ကုမ္ပဏီများသို့ချထားပေးပြီး သက်တမ်းမကုန်ဆုံးသေးသော ကျောက်စိမ်းနှင့် ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးလိုင်စင်များစာရင်း ဖြစ်ပါသည်။

 • မူရင်း ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ
 • Download
 • .xlsx
 • ရှင်းလင်းပြီး ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ
 • Download
 • Preview
 • .csv
 • ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ ရှင်းလင်းနိုင်ရန် OpenRefine Script
 • Download
 • .tar.gz
 

 

၂၀၁၅-၁၆ခုနှစ် EITI အစီရင်ခံစာ - ကျောက်စိမ်းနှင့်ကျောက်မျက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များညီညွတ်အောင် ညှိနှိုင်းမှု စာမျက်နှာများ

ဤသည် ၂၀၁၅-၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျောက်စိမ်းနှင့် ကျောက်မျက်တူးဖော်သော ကုမ္ပဏီများ၏ ညီညွတ်အောင် ညှိနှိုင်းထားသည့် ဝင်ငွေအချက်အလက်စာရင်းဖြစ်ပါသည်။

 • မူရင်း ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ
 • Download
 • .xlsx
 • ရှင်းလင်းပြီး ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ
 • Download
 • Preview
 • .csv
 • ကိန်းဂဏန်းဖိုင်များ ရှင်းလင်းနိုင်ရန် Python Jupyter Notebook
 • Download
 • .ipynb